|

პუბლიკაციები

მთავარი / პუბლიკაციები / კვლევები

გაეცანით ჩვენს პუბლიკაციებს

კვლევები

1

ადგილობრივი/რეგიონული ეკონომიკური განვითარების ქსელი როგორც კონკურენტუნარიანობის ზრდის გადამწყვეტი ფაქტორი შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში (LRED NET) კონკურენტუნარიანობის ამაღლება თანამონაწილეობის გზით

PACA - გაერთიანებული გამოცემა

დეტალების ნახვა
2

საბიუჯეტო პროცედურების მონიტორინგი

პრაქტიკული გზამკვლევი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის საფინანსო-საბიუჯეტო პროცესების მონიტორინგთან დაკავშირებით

დეტალების ნახვა
3

საფინანსო-საბიუჯეტო პროცესების მონიტორინგი

სამტრედია, მარტვილი

დეტალების ნახვა
4

მარტვილის, სამტრედიის, ყაზბეგისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული საჭიროებათა კვლევის შედეგები

დეტალების ნახვა
5

ნაძალადევის რაიონში მაცხოვრებელი ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემები და ქ. თბილისის ბიუჯეტში მათი ასახვის ტენდენციების შეფასება

დეტალების ნახვა
6

ევროინტეგრაციის საკითხები - ვიშეგრადის ქვეყნები და სამხრეთ კავკასია

დეტალების ნახვა
7

ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგის სახელმძღვანელო

დეტალების ნახვა
8

აღმოსავლეთის პარტნიორობა” და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა

დეტალების ნახვა
9

ხელისუფლების დილემა ნეოპატრიმონიალურსაზოგადოებაში: დემოკრატიის ინსტიტუციონალიზაცია თუ კლიენტელური დესტრუქცია?

დეტალების ნახვა
10

8. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის რეალიზაცია მოსახლეობის მონაწილეობით

დეტალების ნახვა
11

9. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებების ინტერპრეტირების სამართლებრივი საფუძვლები

დეტალების ნახვა
12

თვითმმართველი ქალაქების ბიუჯეტების მონიტორინგი

დეტალების ნახვა
13

საბიუჯეტო პოლიტიკა საქართველოში: პრობლემები და ტენდენციები

დეტალების ნახვა
14

ადგილობრივი თვითმმართველობის სტანდარტები - სანიაღვრე სისტემები

დეტალების ნახვა
15

ადგილობრივი თვითმმართველობის სტანდარტები - ადგილობრივი ტრანსპორტი

დეტალების ნახვა
16

ადგილობრივი თვითმმართველობის სტანდარტები - ქუჩების სახელდება

დეტალების ნახვა